image banner
Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2013
 HỘI CCB THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CCB KHỐI DOANH NGHIỆP                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ------------
         Số 66/BC-HCCB                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 12  năm 2013
            

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2013

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

                                                         --------------------
          Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ và sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ. Hội Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp báo cáo Tổng kết công tác hoạt động Hội Cựu Chiến binh năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 như sau:

          I/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013:

          1/ Công tác tư tưởng – chính trị của cán bộ, hội viên:
 - Tư tưởng cán bộ, hội viên luôn ổn định, an tâm tư tưởng công tác, xác định rỏ vai trò trách nhiệm của người hội viên Cựu Chiến binh; tuyệt đối trung thành và tinh tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; luôn thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp TPCT.
          2/ Công tác giáo dục tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết:
- Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên thường xuyên lãnh đạo các Hội cơ sở phối hợp chặt chẻ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của Hội Cựu Chiến binh cấp trên như: học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XI) của Đảng, kết quả có 100% đảng viên và 98% hội viên chưa là đảng viên học tập; Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp lần thứ III nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, kết quả có 100% hội viên học tập và có trên 90% hội viên tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Hiến Pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung.
- Triển khai Công văn số 27-CV/BTGĐUK ngày 24/6/2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phát hành đề cương tuyên truyền 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 cho 100% hội viên học tập và tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25/KH-CCB, ngày 04/11/2011 của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Hội Cựu Chiến binh thành phố giai đoạn 2011 – 2015, kết quả 2 năm thực Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, có 15 hội viên Cựu Chiến binh được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tuyên dương khen thưởng đợt 19/5/2013.
- Triển khai, quán triệt chuyên đề 2, về kết quả chuyến thăm một số đối tác Tây Âu của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; triển khai tình hình Biển, Đảo nước ta hiện nay và thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 24/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các Kết luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) của Đảng, kết quả có 487/502 hội viên tham gia học tập, đạt 97%; triển khai Công văn số số 359-CV/ĐUK ngày 24/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy KDN thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kế luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới.
- Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội CCB Việt Nam và triển khai Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13, Luật Biển Việt Nam và tình hình Biển, Đảo của nước ta hiện nay và tình hình Biển đông “Chiến tranh bản đồ” và “Bẫy” do Trung Quốc giăng ra và những quan điểm của Đảng ta về giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Đề cương giới thiệu Luật sữa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện Lực Việt Nam và Luật phòng chống tham nhũng đến 100% cán bộ, hội viên.
- Lãnh đạo cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tư (Khóa XI) của Đảng “Một số đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tham gia dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015 của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Tuyên truyền đề cương Cuộc tổng tiến công và nỗi dậy Mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và triển khai Công văn số 150 của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về việc chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014) đến 100% cán bộ, hội viên trong khối.
        3/ Công tác Tổ chức Hội:
          - Năm 2013 Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp Quyết định thành lập mới 01 Hội cơ sở, hiện có 25 Hội cơ sở trực thuộc, đạt 100% kế hoạch năm; giảm 7 Chi hội, hiện còn 43 Chi hội trực thuộc Hội cơ sở; phát triển hội viên mới 17 đ/c, chuyển sinh hoạt 61 đ/c, hiện còn 502 đ/c, trong đó có 280 đảng viên và 15 nữ. Hội viên là người dân tộc Khơme 02 đ/c, dân tộc Hoa 02 đ/c, Phật giáo 15 đ/c, Thiên chúa giáo 05 đ/c, nguồn dự bị để phát triển hội viên mới 35 đ/c; vận động tập hợp Cựu quân nhân được 110 đ/c tham gia sinh hoạt cùng hội viên Cựu Chiến binh.
- Hội viên Cựu Chiến binh cấp tá 09 đ/c; cấp úy 120 đ/c; HSQCS 373 đ/c. Nhập ngũ từ 30/4/1975 trở về trước 48 đ/c; từ 30/4/1975 trở về sau 454 đ/c; trình độ học vấn: trung học phổ thông trở xuống 372 đ/c; Đại học 103 đ/c; thạc sỹ 27 đ/c; Trung cấp lý luận chính trị 148, cao cấp lý luận chính trị 32 đ/c. Cán bộ Hội cơ sở tham gia cấp ủy Đảng cơ sở 27 đ/c và giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ Giám đốc, phó Giám đốc công ty, xí nghiệp và tương đương 48 đồng chí. Ra Quyết định chuẩn y bổ sung 3 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ sở và cấp thể mới cho 17 hội viên, đổi thẻ hỏn 15 hội viên.
4/ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và họat động tình nghĩa:      
- Nhân dịp Kỷ niệm các ngày Lễ, Tết chỉ đạo các Hội cơ sở phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức vui giải trí, tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng và thời sự thế giới và trong nước; hội viên Cựu Chiến binh còn được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng, tính bình quân 6.500.000 đồng/ hội viên và 01 phần quà trị giá 300.000 đồng/ hội viên; nhập dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12) một số Hội CCB cơ sở tặng quà cho hội viên từ 200.000 đến 300.000đ/ hội viên, riêng Hội CCB Cty Xăng Dầu tây Nam Bộ tặng mỗi hội viên 01 bộ đồ quân phục trị giá 800.000 đồng,  nên việc tổ chức vui xuân đón Tết được vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Hội CCB Cty TNHH MTV Cấp thoát nước TP Cần Thơ tổ chức cho 35 hội viên và Hội CCB Cty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức cho 26 con em gia đình thương binh, liệt sĩ tham quan du lịch, thời gian 3 ngày.
- Lãnh đạo các Hội cơ sở tổ chức gây quỹ bằng nhiều hình thức hợp lý với tổng số tiền 450.000.000 đồng, cho 327 hội viên vay không tính lãi và góp vốn xoay vòng làm kinh tế phụ gia đình với tổng số tiền 537.600.000 đồng. Ngoài ra, còn có 280 hội viên là đảng viên tham gia đóng góp 01 cây Dừa, trị giá 50.000 đồng/ đồng chí, với tổ số tiền 14.000.000 đồng, đóng góp vì Trường Sa thân yêu do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phát động, và vận động 430 hội viên tham gia đóng góp xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội năm 2013 do Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ phát động, kết quả đã nộp về Hội CCB TP 21.590.000 đồng. Đồng thời, thực hiện theo tinh thần Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho các đối tượng làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, kết quả quả đến có 17 đồng chí, với tổng số tiền 68.000.000đồng.
- Chỉ đạo các Hội Cựu Chiến binh cơ sở, tổ chức thăm hỏi tặng qùa cho 03 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và 36 hộ gia đình hội viên thuộc diện khó khăn, trị giá 10.800.000 đồng và tham gia phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp mỗi Mẹ 400.000 đồng/tháng và 02 con liệt sĩ, trợ cấp mỗi cháu 300.000 đồng/tháng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia đóng góp quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học – khuyến tài, quỹ tấm lòng nhân ái, đồng bào bị thiên tai với tổng số tiền 201.000.000 đồng; đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà nghĩa tinh đồng đội, Nhà đại đoàn kết, Nhà người nghèo được 07 căn, với tổng số tiền 268.000.000 đồng. Riêng Hội CCB Cty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ ủng hộ Hội chất độc da cam Dioxin và tặng 1.700 quyển tập, 150 cập da cho con em hội viên nghèo vượt khó học giỏi và trợ cấp học bỏng cho 24 xuất trị giá 69.000.000 đồng.
          5/ Công tác phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên:
- Nhân dịp Kỷ niệm các ngày Lễ, Tết, lãnh đạo các Hội Cựu Chiến binh cơ sở chủ động phối hợp chặt chẽ cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức cho 286 lượt hội viên thăm viếng thấp hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tuyên truyền các hoạt động để kỷ niệm 10 năm TP cần Thơ trực thuôc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2014) có 16 cuộc, có 1.463 hội viên, đoàn viên tham dự và  thực hiện tốt phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp như tổ chức giao lưu bóng truyền, bóng đá, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có 14 cuộc, có hơn 1.500 lượt hội viên, đoàn viên đoàn viên tham gia.
- Chỉ đạo các Hội Cựu Chiến binh cơ sở chọn những hội viên ưu tú thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu 21 hội viên ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng Công sản Việt Nam, đạt 105% kế hoạch năm.
6/ Công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh:     
- Lãnh đạo các Hội cơ sở duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo, chế độ sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội, nội quy, quy định của doanh nghiệp và tuyệt đối gương mẫu trong lao động, học tập và công tác. Các Hội cơ sở còn làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp về công tác Hội Cựu Chiến binh và chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và công an, quân sự trên địa bàn, thực hiện phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tự vệ cơ quan, đơn vị và công tác phòng chóng cháy nổ, từ đó đảm bảo tốt cho việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg, ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước; báo cáo Kết quả công tác cán bộ trong khâu chọn và bố trí cán bộ trong nhiệm kỳ III (2012 – 2017); báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong Nhà, kết quả đến nay có 100% hội viên và trên 98% công nhân - lao động treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong Nhà; báo cáo số lượng hội viên được tặng kỷ niệm chương cả nhiệm kỳ 2012 – 2017 về Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ; báo cáo kết quả công tác Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp giữa nhiệm kỳ 2010 – 2012.
- Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dung mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và triển khai Kế hoạch số 04/KH.BATGT-HCCB, ngày 21/02/2013 của Ban an toàn giao thông TP Cần Thơ và Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ về phối hợp hoạt động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013 cho 100% cán bộ, hội viên.
- Quán triệt, triển khai Quy chế tặng kỷ niệm chương Cựu Chiến binh sữa đổi bổ sung và Kế hoạch số 19/KH-CCB ngày 27/6/2013 của Thường trực thành hội về việc phối hợp với Công ty Điện lực TP Cần Thơ thực hiện chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện” và “Cơ quan tiết kiệm điện” năm 2013; Đề cương giới thiệu sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân; Đề cương truyên truyền Luật Biển Việt Nam đến 100% hội viên.
- Lãnh đạo 48 hội viên là cấp ủy cơ sở tham gia học tập lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở, do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức và tổ chức 25 cán bộ Hội cơ sở dự tập huấn công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2013 và dự Hội nghị báo cáo viên hàng tháng do Hội Cựu Chiến binh thành phố tổ chức.
- Kết quả, bình xét phân loại Tổ chức Hội năm 2013: Có 11/25 Hội cơ sở đạt danh hiệu TSVM xuất sắc đạt 44%; có 12/25 Hội cơ sở đạt danh hiệu TSVM đạt 48%; có 02/25 Hội cơ sở trung bình đạt 8% và có 496/502 hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” đạt 98,80%
          7/ Công tác kiểm tra, giám sát:
- Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát thường xuyên năm 2013 là 5 đồng chí và xây dựng Chương trình, đề Cương kiểm tra, giám sát năm 2013 đúng theo quy định Điều lệ Hôi Cựu Chiến binh Việt Nam, kết quả đến nay tiến hành giám sát thường xuyền năm 2013 được 18 tổ chức Hội cơ sở, đạt 144 % và 386 hội viên, đạt 120 % kế hoạch năm và không có hôi viên Cựu Chiến binh vi phạm kỷ luật.
- Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp hướng dẫn các Hội cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên năm 2013 = 22 Chi hội và 244 hội viên.
8/ Công tác thi đưa khen thưởng:
- Từ những kết quả trên, cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ được Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, tặng giấy khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân. Đồng thời, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ quyết định tặng giấy khen cho 07 tập thể và 55 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.
* Nhận xét chung:                                                                                       
          - Ưu điểm: Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Hội CCB TP Cần Thơ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai đến cán bộ, hội viên thực hiện kịp thời. Đồng thời, lãnh đạo các Hội cơ sở chủ động phối hợp chặt chẻ cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Khối Doanh nghiệp năm 2013.
Tồn tại: Hội Cựu Chiến binh cơ sở đều hoạt động trong các vị sản xuất kinh doanh, tập trung thời gian chủ yếu cho việc sản xuất kinh doanh, cán bộ Hội đều làm công tác kiêm nhiệm, lực lượng hội viên ít, phân tán, một số Tổ chức Hội cơ sở chưa được sự quan tâm đúng mức và thường xuyên của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp, còn một số ít hội viên chưa nhiệt tinh với công tác Hội và chưa thật sự an tâm tư tưởng, vì hiện nay còn một số ít doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, nên đời sống của người lao động gập không ít khó khăn, trong đó có hội viên Cựu Chiến binh; một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn tái cơ cấu, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH MTV, từ đó phải sắp xếp lại công tác nhân sự, nên có một số hội viên có khả năng mất việc làm vì không đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiêp, nên phải nghỉ việc. từ đó việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đạt kết quả chưa cao.
II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014:
Căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo của Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và tình hình nhiệm vụ thực tế, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 như sau:
1/ Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh trong tình mới”. Đồng thời, lãnh đạo cán bộ, hội viên tham đóng góp ý kiến  vào dự thảo Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, đúng quy định.
2/ Tiếp tục lãnh đạo các Hội cơ sở chỉ đạo hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25/KH-CCB, ngày 04/11/2011 của Ban Chấp hành Hội CCB TP Cần Thơ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Hội Cựu Chiến binh thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và gắn với việc thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Hội nghị Trung 4 (Khóa XI) của Đảng “Một số đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và báo cáo Tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Cựu Chiến binh Việt Nam đúng theo hướng dẫn Hội Cựu Chiến Binh thành phố Cần Thơ.
3/ Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dung mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và Kế hoạch số 04/KH.BATGT-HCCB, ngày 21/02/2013 về phối hợp hoạt động giữa Ban an toàn giao thông thành phố với Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
4/ Nhân dịp Kỷ niệm các Ngày Lễ, Tết các sự kiện trọng đại của đất nước và của thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các Hội cơ sở chủ động phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và hội viên Cựu Chiến binh, đồng thời tham gia thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, hội viên và gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và tiếp tục tuyên truyền Công văn số 150 của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về việc chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014).
5/ Giám sát thường xuyên 50% Hội cơ sở và 60% hội viên và kiểm tra tổ chức Hội và hội viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có) và lãnh đạo các Hội cơ sở chọn những hội viên ưu tú thông qua Công đoàn, Đoàn thành niên bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu cho Đảng xem sét kết nạp từ 20 đ/c trở lên. Đồng thời, thành lập mới 01 Hội Cựu Chiến binh cơ sở và phát triển hội viên mới 30 đồng chí và quyết định giải thể những Hội cơ sở không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Hội.
          6/ Tiếp tục phối hợp cùng với các cơ sở Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 10 của Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh và xã hội, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội cơ sở gây quỹ Hội.
7/ Lãnh đạo các Hội Cựu Chiến binh cơ sở tiến hành tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và xét tặng kỷ niệm chương Cựu Chiến binh năm 2014 đúng quy định và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của cấp trên đề ra, nhất là lãnh đạo cán bộ, hội viên phải thực hoàn thành tuyệt đối các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp đế ra.
Trên đây là kết quả công tác hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ.      
                                                                                 
                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
 Nơi nhận:                                                                                                  CHỦ TỊCH
- Hội CCB TPCT (b/c);
- Đảng uỷ KDN (b/c);  
- Ban KT Hội CCB TPCT (b/c);
- Ban TG Hội CCB TPCT (b/c);                                                                                                      
- Hội cơ sở (thực hiện);                                                     
- Lưu Hội CCB KDN.
                                                                                                                   Đoàn sắc Son
HCCB ĐUKDN