image banner
Phương pháp tính điểm một số chỉ tiêu để xếp loại thi đua đối với Ủy ban kiểm tra của các cấp ủy trực thuộc Thanh Ủy
PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ TIÊU
 ĐỂ XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỐI VỚI ỦY BAN KIỂM TRA
CỦA CÁC CẤP ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY
---------------------
 
          1/ Kiểm tra dấu hiệu vi phạm:
          - Đảng viên (ít nhất từ 01 đảng viên trở lên) được 14 điểm, cụ thể: cấp ủy viên cùng cấp 14 điểm; cán bộ diện cấp ủy quản lý 12 điểm; cán bộ cấp dưới 8 điểm.
- Kiểm tra tổ chức đảng được 6 điểm, cụ thể: Cấp dưới trực tiếp 6 điểm; cấp dưới cách 1 cấp 4 điểm; cấp dưới cách 2 cấp 3 điểm.
          2/ Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng: 6 điểm, cụ thể: cấp dưới trực tiếp 6 điểm; cấp dưới cách 1 cấp 4 điểm.
          3/Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên:
          - Giải quyết đơn thư tố cáo đạt 95% đơn thu trở lên và không có đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban hoặc của cấp ủy cùng cấp 6 điểm, cụ thể: Tổ chức và đảng viên thuộc cấp ủy quản lý trực tiếp 6 điểm; tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới 5 điểm.
          - Giải quyết đơn tố cáo đạt từ 70 đến 94% đơn thư cụ thể:
Tổ chức đảng và đảng viên thuộc cấp ủy quản lý trực tiếp 4 điểm; tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới 3 điểm.
- Giải quyết đơn tố cáo đạt từ 50 đến 69% đơn thư, cụ thể:
Tổ chức và đảng viên thuộc cấp ủy quản lý trực tiếp 3 điểm; tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới 2 điểm.
- Giải quyết đơn tố cáo đạt từ dưới 50% đơn thư, không được điểm.
          4/Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng:
          Giải quyết đơn thư khiếu nại dứt điểm 95% số đơn thư và không có đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền của ủy ban và cấp ủy cùng cấp 6 điểm cụ thể: giải quyết đơn thư của tổ chức đảng trực tiếp và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý: 6 điểm.
          Giải quyết đơn thư của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên không thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý: 5 điểm.
          5/Kiểm tra tài chính: 6 điểm. Cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp 6 điểm; cấp ủy cấp dưới 1 cấp được 4 điểm.
          6/Giúp cấp ủy thực hiện kiểm tra theo điều 30 điều lệ Đảng.
          Cụ thể: kiểm tra được 3 cuộc (ít nhất 2 tổ chức và 5 đảng viên) đạt 6 điểm, 2 cuộc (ít nhất 1 tổ chức và 3 đảng viên) được 4 điểm; 1 cuộc 2 điểm.
          7/Giúp cấp ủy thực hiện giám sát theo điều 30 điều lệ Đảng.
          Cụ thể: giám sát được 3 cuộc (ít nhất 3 tổ chức và 7 đảng viên) 5 điểm; 2 cuộc (ít nhất 2 tổ chức và 5 đảng viên) được 4 điểm; 1 cuộc 2 điểm.
UBKT