image banner
Công văn 1449 của BTCTU
Công văn số 1449-CV/BTCTU V/v đánh giá chất lượng tổ chức cở đảng và đảng viên năm 2013.