image banner
Hướng dẫn 17 của BTCTW
Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng
 Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng
Ngày 15/3/2013. Cập nhật lúc 15h 9'
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương  (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng như sau:
I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Việc thực hiện thí điểm chủ trương “kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” nhằm tiếp tục nghiên cứu chính sách xây dựng đội ngũ đảng viên; gắn với xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.
- Thông qua thực hiện thí điểm để thấy rõ những ưu điểm và hạn chế trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
- Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
II- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
1- Phạm vi
Việc thực hiện thí điểm chủ trương “kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” được tiến hành ở các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2- Đối tượng
Đối tượng xem xét kết nạp vào Đảng trong Hướng dẫn này là những cá nhân chủ sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần (không thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), đồng thời giữ một trong các chức danh quản lý: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hợp danh công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
3- Thời gian thực hiện thí điểm
Việc thực hiện “thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” được tiến hành từ ngày ban hành Hướng dẫn này đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.
III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN KẾT NẠP CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀO ĐẢNG
1- Tiêu chuẩn, điều kiện
a) Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp tư nhân xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, có nguyện vọng thiết tha phấn đấu vào Đảng; đồng thời, phải là quần chúng ưu tú, có uy tín trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, được người lao động và nhân dân tin yêu, mến phục; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; tích cực tham gia các phong trào của địa phương nơi cư trú và nơi doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh.
b) Đối với doanh nghiệp
- Doanh nghiệp có trụ sở chính ổn định, đã có tổ chức đảng hoặc đã có tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã đăng ký, ổn định, bảo toàn được vốn, có hiệu quả trong thời gian 3 năm trở lên (tính đến thời điểm chủ doanh nghiệp được chi bộ xem xét kết nạp), hoàn thành các nghĩa vụ Nhà nước.
- Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; an toàn vệ sinh lao động; thỏa ước lao động, hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi xã hội khác) đối với người lao động. Không để xảy ra tình trạng đình công do chủ doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động trong thời gian 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xem xét kết nạp).
- Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động công ích và từ thiện, nhân đạo, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đánh giá tốt (có xác nhận của cấp ủy cơ sở).
2- Thủ tục và thẩm quyền kết nạp
Việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng phải bảo đảm nguyên tắc, thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện tốt chủ trương thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và thực hiện tốt các nội dung sau đây:
1-Trên cơ sở Hướng dẫn này, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lựa chọn chỉ đạo thực hiện thí điểm tại một số doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và nhỏ ở các loại hình, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng điểm trên địa bàn (theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ/CP ngày 30-6-2009 của Chính phủ) tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đại diện cho phong trào thi đua của địa phương.
Chỉ đạo cấp ủy cấp dưới triển khai thực hiện chủ trương thí điểm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở cơ sở, báo cáo các đơn vị làm điểm và Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi và tổng hợp chung; hằng năm đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả với Ban Bí thư Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương).
2- Ở những nơi chưa có tổ chức đảng thực hiện theo điểm 6, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương.
Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, đảng viên và thực hiện kể từ ngày ký./.
BTCTW
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0