image banner
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                       Cần Thơ, ngày 10  tháng 12 năm 2018
                            *
              Số: 839 -CV/ĐU                                                                                   
   “V/v triển khai hướng dẫn kiểm điểm,
 đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm
      đối với tổ chức đảng, đảng viên”
 
 
Kính gửi: Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc
 
Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã xây dựng Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 10/12/2018 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối.
Do Hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo rất nhiều nên Đảng ủy Khối không thể in để gởi hết đến các tổ chức đảng trực thuộc, vì vậy sẽ chuyển hết các file này lên website của Đảng ủy Khối. Đề nghị các đảng bộ, chi bộ vào website của Đảng ủy Khối để tải nội dung trên theo địa chỉ sau:
www.doanhnghiepcantho.vn     vào mục Công tác tổ chức
          Đề nghị các đảng bô, chi bộ trực thuộc căn cứ hướng dẫn này và các biểu mẫu kèm theo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân bảo đảm đúng hướng dẫn, yêu cầu và tiến độ đề ra.
Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 10 tháng 01 năm 2019.
Đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc, khẩn trương triển khai kiểm điểm đánh giá, xếp loại đúng thời gian quy định, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với các đồng chí được phân công chỉ đạo trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc;                                                   BÍ THƯ
- Lưu.
 
 
 
 
                                                                                                       Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0