image banner
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng Ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                                Cần Thơ, ngày     tháng 4 năm 2017
                       
        Số:        -KH/ĐUK
 

 
 

                                                                                    KẾ HOẠCH
                                        Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020
                                                                          -------

 

             Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thực hiện Công văn số 524-CV/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 28/3/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020, cụ thể như sau:
              I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Xác định đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp tuyên truyền, thông tin sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, cổ vũ, động viên trong toàn đảng bộ, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.
            2. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải đảm bảo yêu cầu đề ra, trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo cấp ủy chi bộ cần tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở; tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và các tổ chức đoàn thể để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.
           3. Chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự, việc giới thiệu và lựa chọn cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực hiện đúng các quy chế, quy trình; đảm bảo mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và tín nhiệm của tập thể. Chú trọng mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động làm thước đo chủ yếu để giới thiệu ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.
            II- NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
            1. Nội dung:
            Đại hội chi bộ trực thuộc thực hiện theo 3 nội dung chính sau:
            - Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
            - Báo cáo kiểm điểm của chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy).
            - Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (nơi chưa đủ điều kiện để bầu chi ủy thì đại hội bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư).
            2. Thời gian tiến hành Đại hội:
            Các Đảng ủy cơ sở chọn một chi bộ tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội chi bộ trên diện rộng. Khi tổ chức Đại hội điểm mời đồng chí Thường vụ phụ trách dự và chỉ đạo.
            Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn 02 Chi bộ trực thuộc 02 Đảng bộ tổ chức đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm như sau:
            1. Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, dự kiến tổ chức vào ngày 05/5/2017.
            2. Đảng bộ Công ty cổ phần May Tây Đô, dự kiến tổ chức vào ngày 06/5/2017.
 (thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau).
           Thành phần khách mời: đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối, Văn phòng và các Ban của Đảng ủy Khối, đại diện cấp ủy (Bí thư hoặc Phó Bí thư) của các Đảng bộ trực thuộc.
            Sau Đại hội điểm, các Đảng bộ triển khai Đại hội chi bộ trực thuộc của cấp mình. Đại hội chi bộ tổ chức không quá 01 ngày hoàn thành trước ngày 30/6/2017.
            III- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
           1. Văn kiện đại hội
          * Văn kiện của cấp ủy chi bộ trình đại hội gồm 02 báo cáo chủ yếu, cụ thể như sau:
          - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải thật cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng loại hình chi bộ trong doanh nghiệp, trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
          - Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ cần đề cao việc tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục cụ thể.
           * Cấp ủy chi bộ phân công cấp ủy viên hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy chi bộ) trực tiếp xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (hoặc của bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy); nghị quyết đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện; chương trình chi tiết (kịch bản), quy chế đại hội để trình Đảng ủy cấp trên trực tiếp có ý kiến trước, rồi mới tiến hành đại hội.
             * Về thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện đại hội:
              - Báo cáo chính trị của chi bộ phải lấy ý kiến đóng góp của tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.
             - Ý kiến đóng góp phải được tập hợp một cách rõ ràng, những điều đồng ý, những điều không đồng ý, các vấn đề đồng ý nhưng có bổ sung, sửa đổi.
              2. Công tác nhân sự cấp ủy
            - Công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng Quy định của Đảng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng, có tính kế thừa, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng cấp mình và của cấp Đảng bộ cơ sở, không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
             - Bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự có trách nhiệm, gương mẫu, tiêu biểu về trí tuệ, đạo đưc, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn được cán bộ, đảng viên và người lao động tín nhiệm. Số lượng, nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải được đảng ủy cơ sở trực tiếp đồng ý.
            - Về nguyên tắc, thể lệ, thủ tục trong đại hội phải thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
              IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ động phối hợp với Văn phòng và các Ban của Đảng ủy cụ thể hóa kế hoạch và hướng dẫn công tác tổ chức đại hội theo chức năng, nhiệm vụ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách các Đảng bộ cơ sở tập trung chỉ đạo, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đại hội đảm bảo nội dung, yêu cầu và đúng thời gian quy định.
             2. Các Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ yêu cầu, nội dung, hướng dẫn tổ chức đại hội phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ (Kế hoạch tổ chức đại hội gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 02/5/2017).
Chỉ đạo việc xây dựng văn kiện và lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới, đăng ký ngày tổ chức đại hội và tổng hợp lịch đăng ký đại hội gửi về Đảng ủy Khối và sau đại hội báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) để tổng hợp và báo cáo về Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ theo quy định.
               Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn báo cáo về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (qua Ban Tổ chức) để có hướng dẫn giải quyết kịp thời.

 
 

 
Nơi nhận:                                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
Đ/c Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy ;                                              BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối;
- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối;
- Các Đảng bộ cơ sở;
- Lưu VP.
 
                                                                                                        Nguyễn Thanh Hùng