image banner
CÔNG VĂN 932-CV/ĐU NGÀY 21/3/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII
CÔNG VĂN 932-CV/ĐU NGÀY 21/3/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 932- CV/ĐU
V/v triển khai quán triệt, thực hiện
Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 21 tháng 3 năm 2019 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
 
       Thực hiện tinh thần Công văn số 1269-CV/TU ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt các nội dung sau:
      1. Tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sát hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của cơ quan, doanh nghiệp.
      2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong, giám sát của chi bộ, đảng viên và người lao động trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xem đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp.
      3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát huy hiệu quả vai trò trong thực hiện công tác giám sát, phản biện đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
      4. Tăng cường công tác thông tin, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt và phê phán những trường hợp vi phạm trong thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
       Về Chỉ thị số 30-CT/TW đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c),
- Như trên;
- Lưu.T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thanh Hùng

BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0