image banner
CÔNG VĂN SỐ 1049-CV/ĐU NGÀY 24/6/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC THI VỀ TẤM GƯƠNG DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2017-2020
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 1049-CV/ĐU
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc thi
về tấm gương “Dân vận khéo”,
giai đoạn 2017-2020
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2019
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
         Thực hiện Công văn số 662-CV/BDVTU ngày 17/6/2019 của Ban Dân vận Thành ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc thi về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 – 2020, để Cuộc thi được triển khai rộng khắp và đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
       - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” theo Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi để cán bộ,  đoàn viên, hội viên và người lao động biết và tham dự, nhất là nắm được các quy định của Thể lệ Cuộc thi.
           - Khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp viết hoặc chọn mô hình, điển hình tiêu biểu gửi các cơ quan báo, đài viết và làm phóng sự.
           Bài viết đăng ký tham gia cuộc thi gửi về Tạp chí Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, số 105B, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 080.43339, 080.43338, 080.44171. Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530, 024.39351071.
            Hồ sơ gởi qua đường bưu điện, ngoài phong bì cần ghi rõ: tham dự Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.
            Trân trọng đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối quan tâm, phối hợp thực hiện.
           (Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2019; đề nghị các đồng chí vui lòng truy  cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn, password: ctdn99999 để tải về).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Thị Kim Phương

BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0