image banner
Kết quả 15 năm thành lập và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ
KẾT QUẢ 15 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
     Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 151-QĐ/TU ngày 08/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời thành phố Cần Thơ trên cơ sở tách Đảng bộ Dân Chánh Đảng thành 02 Đảng bộ (Khối Doanh nghiệp và Khối cơ quan Dân chính Đảng) trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Hiện nay Đảng bộ Khối có 114 tổ chức cơ sở đảng (32 đảng bộ và 82 chi bộ cơ sở), với 3.726 đảng viên. Trong đó: DNNN 11, DN cổ phần có vốn NN chi phối 22, DN cổ phần có vốn NN không chi phối13, loại hình Cơ quan 03, DNTN 54, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài 05 và loại hình khác 06.
     Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp từng bước khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các doanh nghiệp chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo đổi mới năng lực quản trị, quản lý doanh nghiệp, dự báo thị trường, mở rộng quy mô đầu tư dây chuyền, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; đa số các doanh nghiệp trong Khối  bảo toàn, phát triển vốn, tăng trưởng hàng năm khá cao; việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản ổn định; hàng năm các doanh nghiệp trong Khối đóng góp trên 20% vào tổng thu ngân sách cho thành phố và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời.
      Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh:
     Qua 15 năm, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái nền kinh tế toàn cầu, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; khoa học công nghệ phát triển nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức về rào cản thuế quan, thị trường thu hẹp, thị trường tài chính diễn biến phức tạp, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, dịch bệnh xảy ra ngày càng nguy hiểm, biến đổi khí hậu…làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động. Nhận thức được vị trí quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và thành phố, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo tình hình đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn; khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng sẳn có nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng Bộ Khối đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp của các doanh nghiệp để tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố có chủ trương biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Từ năm 2004 đến nay, các ngành sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố (trong đó có các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối) đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, GRDP theo cách tính mới (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân 7,56%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2018, khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 8,20%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,63%; khu vực dịch vụ chiếm 59,17%; đóng góp đáng kể vào thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 80,5 triệu đồng, tăng tương đương 8 lần so với năm 2004.
 
     Những kết quả tăng trưởng kinh tế nói trên, có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối, góp phần ổn định việc làm, thu nhập, đời sống người lao động; đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Được thể hiện qua các phong trào thi đua, các công trình phần việc của các đoàn thể, sự đóng góp của doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động trong các năm qua trên 236 tỷ đồng (xây dựng 802 căn nhà đại đoàn kết cho người lao động và nhân dân khó khăn về nhà ở, xây cầu, làm đường, tổ chức khám chữa bệnh, giải quyết việc làm, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo…); hoạt động khoa học công nghệ và thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt; các loại hình văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao phát triển với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
     Công tác giáo dục tư tưởng chính trị:
     Đảng ủy Khối xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, hàng năm có xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt tỷ lệ trên 98% (so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 100%), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung chỉ đạo cấp uỷ các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với đảng viên; thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của cấp trên; tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban an ninh tư tưởng định kỳ, thông tin thời sự cho cấp uỷ cơ sở...
     Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, qua 15 năm đã mở 38 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 7.623 quần chúng ưu tú, 30 lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 4.107 đảng viên mới, 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 761 cấp uỷ viên cơ sở, 15 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 4 và 5) cho 1.667 đảng viên, 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 469 cấp uỷ viên cơ sở.
 
     Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, Ban Thường vụ đều ban hành kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở học tập, sinh hoạt thảo luận các nội dung chuyên đề, thực hiện tốt các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua các hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 152 tập thể và 1.246 cá nhân (trong đó Cấp Trung ương: 01 cá nhân, Cấp Thành phố: 19 tập thể và 20 cá nhân, Cấp Đảng ủy Khối: 133 tập thể và 1.225 cá nhân) đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 966 cá nhân được tặng Huy hiệu Bác Hồ.
     Công tác tổ chức:
     Khi mới thành lập, Đảng bộ có 86 tổ chức cơ sở đảng (23 đảng bộ cơ sở, 63 chi bộ cơ sở), với 2.611 đảng viên; trong 15 năm qua, quá trình cũng cố, xây dựng và phát triển đã thành lập mới, chuyển giao, sáp nhập, giải thể 155 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 114 tổ chức cơ sở đảng (32 đảng bộ cơ sở, 82 chi bộ cơ sở) tăng 35 tổ chức cơ sở đảng so với thời điểm mới thành lập. Bên cạnh đó, Đảng bộ còn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18-KH/TU, đặc biệt là Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy về việc phân công trưởng phó, phòng thuộc các ban xây dựng đảng Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy bước đầu mang lại hiệu quả.
 
     Đội ngũ đảng viên ngày càng đông về số, mạnh về chất, từ khi thành lập đến nay, kết nạp được 3.854 đảng viên, đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết từng nhiệm kỳ đề ra; tặng 369 Huy hiệu Đảng các loại; phát 3.608 thẻ đảng. Hiện nay toàn Đảng bộ có 3.726 đảng viên tăng 1.115 đảng viên so với thời điểm mới thành lập.
     Công tác kiểm tra, giám sát:
     Trong 15 năm qua, đã tiến hành kiểm tra 28 tổ chức đảng và 139 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật 91 đảng viên và 03 tổ chức đảng; kiểm tra 971 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra ,giám sát và kiểm tra 51 tổ chức đảng thi hành kỷ luật đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức cơ sở đảng và 184 đảng viên, giải quyết tố cáo đối với 03 tổ chức đảng và 52 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 04 đảng viên.
     Thời gian qua ngoài việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và cấp ủy cơ sở; qua giám sát đã phát hiện kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để làm rõ, nhằm uốn nắn, ngăn ngừa những trường hợp vi phạm, góp phần  tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhìn chung, tổ chức đảng và đảng viên có ý thức chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, tính chiến đấu cao, thẳn thắng, trung thực, góp phần tích cực xây dựng đảng, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.
     Công đoàn
     Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong công nhân lao động, nhất là đi sâu quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời thực hiện chức năng tham gia giám sát vào quá trình thực hiện quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của doanh nghiệp, tham gia thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.
     Phát huy vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động phong trào, cùng với chính quyền phát động thi đua trong lao động sản xuất, phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày lễ, kỷ niệm… thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các quỹ như: ủng hộ lũ lụt miền Trung; xoá đói giảm nghèo, tấm lòng vàng, khuyến học… xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, Thương binh Liệt sĩ… tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, tết trung thu.  
     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
     Ban Chấp hành Đoàn Khối thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lập trường quan điểm cho thanh niên; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong đoàn viên thanh niên… Qua đó, nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; kết hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hoạt động giao lưu, gặp gỡ cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, tổ chức về nguồn, tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, về Bác Hồ kính yêu, thi “Viết tiếp hành trình tuổi 20, Sống đẹp - sống có ích”… Qua các phong trào hành động cách mạng nêu trên, trong 15 năm qua, Đoàn Khối đã phát triển 2.907 đoàn viên mới; giới thiệu được 2.516 đoàn viên ưu tú, trong đó 1.601 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Nổi bật là sự chủ động, sáng tạo của nhiều cơ sở, ngày càng nhiều hoạt động, thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác chỉ đạo cũng như kiểm tra - giám sát của BCH Đoàn Khối, Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối được thực hiện thường xuyên, có đổi mới, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên an tâm công tác được thường xuyên phát huy, các hoạt động nâng cao kỹ năng xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị được Ban Chấp hành Đoàn khối nổ lực thực hiện.
     Hội Cựu chiến binh
     Lãnh đạo Hội cựu chiến binh Khối thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, hội viên CCB nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương của Đảng, của Thành ủy, gắn với 7 phong cách làm việc của Bác, 5 tiêu chí của người Cần Thơ và 6 không của Thành Hội. Qua học tập nhìn chung đội ngũ cán bộ Hội cơ bản đã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải đổi mới và nêu cao được tinh thần, trách nhiệm trong công tác và đã góp phần xây dựng Hội cực chiến binh Khối và Hội cơ sở ngày càng hoạt động đạt hiệu quả.
     Hội cựu chiến binh Khối thực hiện khá tốt các phong trào, phần việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp; được các cấp ghi nhận biểu dương, khen thưởng cho 22 hội viên, 52 hội viên được tặng “Huy hiệu Bác Hồ”, hàng năm có trên 95% tổ chức Hội cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, có trên 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; giới thiệu 176 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Hội và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, hội viên tham gia đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội với tổng số tiền: 1.475.000.000đ; đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Nhà tình thương 1.365.000.000đ, tổ chức 46 đợt cho 1.850 lượt cán bộ, hội viên tham quan du lịch, thăm lại chiến trường xưa.
     Công tác xây dựng nội bộ Đảng ủy Khối
    Từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc được tặng 03 Cờ Thi đua của thành phố; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Giấy khen của các sở, ban, ngành thành phố… Trong 15 năm liên tục (2004-2019) Chi bộ được Đảng ủy cấp trên công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh (trong có 07 năm là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan hàng năm đều được công nhận vững mạnh xuất sắc và được đoàn thể cấp trên tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, có nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố, Giấy khen các ban Đảng của Thành ủy và Đảng ủy Khối…
     
     Định hướng phát triển trong thời gian tới
     - Cấp uỷ cơ sở, cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung củng cố và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện đổi mới quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp, bổ sung các biện pháp phù hợp với điều kiện và khả năng của doanh nghiệp trong tình hình mới, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, định hướng cơ cấu sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất, triệt để tiết giảm chi phí… nhằm duy trì, ổn định hoạt động và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, ban Giám đốc đề ra.
     - Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết các doanh nghiệp trong Khối và các doanh nghiệp ngoài thành phố, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với các sở, ngành thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; định kỳ tổng hợp những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
     - Đảng bộ Khối tăng cường công tác xây dựng đảng, đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền phù hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức học tập, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật có liên qua trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động nắm chặt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối, kịp thời định hướng tuyên truyền, giáo dục phù hợp, có hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khoá XII)Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên mới, chăm lo công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên; chuẩn bị quy hoạch nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vần đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
     - Tiếp tục đổi mới lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản doanh nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, đề ra chủ trương giúp cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
     - Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI); kiện toàn, củng cố các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Cấp uỷ cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng nếp sống văn minh và văn hoá doanh nghiệp.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0