image banner
Công văn số 511
Công văn số 511-CV/ĐU
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                                     Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2017
                            *
              Số: 511-CV/ĐU                                                                              
  V/v sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
  Đại hội Đảng bộ, chi bộ  cấp cơ sở,
  nhiệm kỳ 2015 – 2020
 
 
 
                                            Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc
 
 
Thực hiện Công văn số 838-CV/TU ngày 09/11/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 -2020 như sau:
1. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tinh thần đoàn kết, dân chủ và phát triển. Chú trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.
2. Chuẩn bị kỹ các nội dung, nhất là báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ sở (những chi bộ không có cấp ủy thì xây dựng báo cáo kiểm điểm đồng chí Bí thư, phó Bí thư), cụ thể:
- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ: báo cáo đầy đủ các nội dung theo đề cương đính kèm.
- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy: báo cáo đầy đủ các nội dung theo đề cương đính kèm.
3. Thành phần, thời gian và kinh phí tổ chức:
- Thành phần: đối với chi bộ, đảng bộ (dưới 50) thì tổ chức hội nghị đảng viên. Đối với đảng bộ có đông đảng viên (trên 50 đảng viên) nên tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng (mời thêm các đồng chí là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, ban của đơn vị).
- Thời gian: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tùy tình hình thực tế có thể kết hợp với hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đảng bộ, chi bộ và hoàn thành trong tháng 01/2018. Sau khi sắp xếp được ngày giờ tổ chức Hội nghị phải báo về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) hoặc đồng chí phụ trách chỉ đạo đơn vị để sắp xếp thời gian đến dự chỉ đạo Hội nghị.
- Kinh phí tổ chức: sử dụng nguồn kinh phí của đảng bộ, chi bộ (thực hiện  chi tổ chức Hội nghị theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017của Bộ Tài chính, bao gồm: chi thuê hội trường; khẩu hiệu, băng roll; chi giải khát giữa giờ; văn phòng phẩm; chi khác: trang trí hội trường và các khoản chi liên quan đến công tác tổ chức hội nghị).
4. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tùy điều kiện thực tế của doanh nghiệp tổ chức hội nghị phù hợp, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, thời gian và báo cáo kết quả sau khi tổ chức xong hội nghị về Đảng ủy Khối (Qua Ban Tổ chức). Riêng các chi bộ mới thành lập trong năm 2017 thì không tổ chức hội nghị sơ kết.
5. Ban Tổ chức, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công chỉ đạo cơ sở tập trung theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tốt hội nghị và báo cáo nhanh về Đảng ủy Khối để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy.
(Để tải các Đề cương báo cáo vào Webside của Đảng ủy Khối: http://wwwdoanhnghiepcantho.vn hoặc địa chỉ Email: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn; Mật khẩu ctdn99999).
 
Nơi nhận:                                                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy (để báo cáo);                                                    BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Thành ủy (để báo cáo);                                                                                (Đã ký)
- Các đ/c UV.BTV, UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;                                                                 
- Lưu.
 
 
                                                                                                                               Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0