image banner
Công văn số 512
Công văn số 512-CV/ĐU
 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                                      Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2017
                            *
              Số: 512-CV/ĐU                                                                              
V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân;
 đánh giá, phân loại  tổ chức đảng, đảng viên
và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017”
 
 
                                                                Kính gửi: Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở
 
Thực hiện Công văn số 842-CV/TU ngày 16/11/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức năm 2017.
Nhằm thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá , phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
    1. Yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”;  Đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối thực hiện tốt Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ “Về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức”. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, khách quan, đúng thực chất việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
    2. Nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các nội dung trong Công văn số 240-CV/ĐUK ngày 26/10/2016 của Đảng ủy Khối về việc “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; Công văn số 259-CV/ĐUK ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Khối về việc bổ sung nội dung đánh giá theo Công văn số 403-CV/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII)”; Đồng thời bổ sung thêm nội dung đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và của đơn vị; Trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Quy định số 14-QĐ/TU ngày 7/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng năm 2017 (theo mẫu kiểm điểm đính kèm).
    3. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), để từng cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình.
Các tập thể, cá nhân phải trung thực, thẳng thắn, đoàn kết; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, khen ngợi lẫn nhau, ít góp ý cho nhau về khuyết điểm, yếu kém; đồng thời, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Mỗi tập thể, cá nhân căn cứ vào chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (nếu có) và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 của cá nhân để tự phê bình và phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc. Từng thành viên trong tập thể lãnh đạo phải tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và góp ý cho các cá nhân khác trong tập thể; quan tâm sắp xếp thời gian hợp lý để kiểm điểm sâu sắc, khắc phục tình trạng thời gian tổ chức kiểm điểm ngắn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm điểm.
Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm 2017, mỗi tập thể, cá nhân tiếp thu hoàn chỉnh bản tự kiểm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và mỗi cá nhân xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 (theo mẫu cam kết đính kèm).
    4. Bổ sung việc gợi ý kiểm điểm: Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của ban thường vụ cấp ủy. Đảng ủy, chi ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ, chi bộ.
    5. Đối với đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp (Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc là đảng viên, Áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối), trước khi cấp ủy cơ sở quyết định phân loại chất lượng đảng viên, phải xin ý kiến của Thường trực Đảng ủy Khối bằng văn bản. Thường trực Đảng ủy Khối có trách nhiệm thẩm định, trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cấp ủy cơ sở.
    6. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được tiến hành thực hiện từ ngày 30/11/2017, hoàn thành báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) trước ngày 20/01/2018. Tỷ lệ kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện như năm 2016.
Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối và các đồng chí được phân công chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời với Thường trực Đảng ủy.
Yêu cầu các cấp ủy liên hệ với các đồng chí được phân công chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở để bố trí thời gian tham dự họp kiểm điểm và thực hiện tốt tinh thần công văn này.
(Để tải các mẫu kiểm điểm, bản cam kết 2018 các đồng chí  vào Webside của Đảng ủy Khối: http://wwwdoanhnghiepcantho.vn hoặc địa chỉ Email: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn; Mật khẩu ctdn99999).
 
Nơi nhận:                                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Các đồng chí UV. BCH Đảng bộ;                                                                BÍ THƯ
- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc;
                                                                                                                       (Đã ký)
- Lưu.
  
                                                                                                            Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0