image banner
Công văn thực hiện chế độ báo cáo
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số426-CV/ĐUK
V/v thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2013
 
Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
 
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, theo các yêu cầu sau đây:
- Về nội dung: theo mẫu đề cương báo cáo nhanh (gởi kèm theo Công văn này) bằng file word.
Đề nghị các đồng chí chỉ cần điền số liệu theo mẫu, lũy kế lên theo từng tháng và gửi đúng thời gian quy định, một số mục trong mẫu chỉ nêu số liệu hoặc nêu việc đã thực hiện ngắn gọn, đánh giá, giải thích (nếu có), khi tháng sau có phát sinh công việc thì ghi bổ sung thêm, không nên xóa nội dung đã có... để việc nghiên cứu thuận tiện hơn.
- Về hình thức gởi báo cáo: các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc gởi báo cáo qua email đến Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ (số 01, đường  Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)  địa chỉ email: vpdukdncantho@gmail.com
- Về thời hạn gởi báo cáo nhanh:  ngày 10 hàng tháng qua email. Sau đó Văn phòng chuyển email cho Thường trực và các ban chuyên môn, đoàn thể.
Lưu ý: chế độ thông tin, báo cáo là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và tính điểm thi đua hàng năm của từng đơn vị. Do đó, rất mong các đồng chí quan tâm hợp tác cùng với Đảng ủy Khối nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện.
Nơi nhận                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như phần kính gởi;                                                        PHÓ BÍ THƯ
- Lưu Văn phòng.
 
                                                                                                  (đã ký)
                                                                                            La Quốc Nghĩa
 

MẪU BÁO CÁO THÁNG, DÙNG CHO CƠ SỞ ĐẢNG

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIÊP                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHI BỘ, ĐẢNG ỦY ...........................                 Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2014

                          *     
       
 Số       -BC/CB....ĐU....                  

BÁO CÁO

Kết quả công tác lãnh đạo Chi bô....hoặc Đảng bộ....tháng.......năm 2014

 
I. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ: (nêu những vấn đề chính)
a.Thuận lợi:......................................................................................................
.........................................................................................................................
b. Khó khăn:.....................................................................................................
.........................................................................................................................
II. CÁC MẶT CÔNG TÁC: 
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 
a. Nêu chủ đề:...................................................................................................
- Số cuộc:..........................số lượng người tham gia:.......................................
- Nhận xét:........................................................................................................ 
b. Học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ chí Minh: 
- Nêu chủ đề:.....................................................................................................
- Số cuộc:.................................số lượng người tham gia:.................................
- Nhận xét:.........................................................................................................
c. Công tác nắm bắt dư luận xã hội: 
 Nêu ý kiến phát sinh, ý kiến mới, kiến nghị: (nếu có)
2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính tri: 
- Tổng doanh thu:.............................................................................................
- Tổng sản lượng:..............................................................................................
- Lợi nhuận trước thuế:....................................................................................  
- Thu nhập bình quân:....................cao nhất:....................thấp nhất:................. 
- Bảo hiểm xã hội:............................................................................................
- Nộp các loại thuế:...........................................................................................
- Công nợ: phải trả:..........................................; phải thu:................................ 
3. Công tác xây dựng Đảng:
a. Công tác tổ chức: 
- Tổng số cán bộ, công nhân viên:...............nữ:.............(Tăng:........giảm:.........) 
- Tổng số đảng viên:...................................... nữ:................................................
- Đảng viên mới kết nạp:................................... nữ:...........................................
+ Chuyển đi:......................................... nữ:....................................................... 
+ Chuyển đến:......................................... nữ:.................................................... 
- Tổng số đoàn viên thanh niên:............................... nữ:................................... 
- Tổng số đoàn viên công đoàn:.................................. nữ:................................ 
- Tổng số hội viên cựu chiến binh:................................. nữ:............................ 
4. Công tác kiểm tra, giám sát: 
- Nội dung:..........................Số cuộc:..........................số lượng:.............................
- Đánh giá nhận xét:...............................................................................................
5. Công tác lãnh đạo đoàn thể: 
(Nêu những vấn đề đoàn thể đã làm được, có số liệu cụ thể) 
6. Công tác dân vận: 
- Số lượng mô hình dân vận khéo:.......................................................................
- Nêu nội dung từng mô hình:..............................................................................
- Kết quả thực hiện từng mô hình: ......................................................................
7. Công tác chính sách và hoạt động xã hội: Tổng số tiền ủng hộ, nếu bằng hiện vật thì cũng qui thành tiền:...................................................
Nêu nội dung tham gia đóng góp về chính sách và hoạt động xã hội:.....................
..................................................................................................................................
8. Công tác khác (nếu có):
9. Nhận xét đánh giá chung, nguyên nhân:
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG......NĂM 2014: (chỉ cần nêu)
- Về giáo dục chính trị tư tưởng:..............................................................................
.................................................................................................................................
- Về nhiệm vụ chính trị: .........................................................................................
.................................................................................................................................
- Về nhiệm vụ xây dựng Đảng: ...............................................................................
.................................................................................................................................
- Công tác tổ chức: ..................................................................................................
..................................................................................................................................
- Công tác kiểm tra, giám sát:..................................................................................
..................................................................................................................................
- Công tác lãnh đạo đoàn thể:...................................................................................
..................................................................................................................................
- Công tác dân vận: .................................................................................................
..................................................................................................................................
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: (nếu có)

 Nơi nhận:                                                         T/M CHI BỘ....HOẶC ĐẢNG BỘ....
- Đảng ủy KDN;                                                                           BÍ THƯ
- Lưu.
BTGĐUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0