image banner
Báo cáo tiến độ thực hiện Đại Hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                       Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2017
                            *

                Số:        -CV/ĐUK
    Về việc báo cáo tiến độ đại hội
   chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
 
 
                                   Kính gửi: Cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc                                                
 
 
      Thực hiện Công văn số 1212-CV/BTCTU ngày 03/5/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc báo cáo tiến độ và kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
      Để kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy tình hình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị các Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:
       1. Báo cáo lịch đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 2020 được chọn làm điểm của đơn vị (theo mẫu 1a).
       2. Báo cáo tiến độ đại hội của đảng ủy (theo mẫu 1b) vào sáng thứ 5 hàng tuần qua địa chỉ email btcdukcantho@gmail.com  đến khi hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc của Đảng ủy.
       3. Sau khi hoàn thành Đại hội, báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 (theo đề cương và mẫu 3a, 3b).
       Đề nghị cấp ủy các Đảng ủy quan tâm thực hiện, phân công 01 đồng chí trong cấp ủy trực tiếp theo dõi, tổng hợp và thực hiện tốt việc báo cáo theo tinh thần công văn này.
       (Các biểu mẫu và đề cương báo cáo sẽ mail cho các Đảng ủy hoặc truy cập vào địa chỉ: doanhnghiepcantho.vn)
 
 
Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
Như trên;                                                                          BÍ THƯ
- Lưu.
 
 
 
 
 
                                                                                Nguyễn Thanh Hùng    

 FILE GỒM 4 MẪU BÁO CÁO (MẪU 1A, 1B, 3A, 3B) VÀ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tải về