image banner
Công văn số 64-CV/BTGĐU, ngày 24/8/2020 V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 64-CV/BTGĐU
V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi:  Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
-----
Thực hiện Công văn số 2240-CV/BTGTU ngày 17/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai rộng khắp, tạo không khí hăng hái, phấn khởi, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hiệu quả thiết thực từ các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV,  nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, tuyên truyền về những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện đại hội, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Triển khai đa dạng, rộng khắp các hình thức tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, gắn sát với tuyên truyền sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước: 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)… Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp bám sát Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐU ngày 27/02/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để triển khai đầy đủ, hiệu quả các hình thức, nội dung tuyên truyền.
3. Đề nghị cấp ủy chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trước, trong và sau Đại hội; chỉ đạo triển khai các hoạt động trang trí, tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp và tăng cường các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Treo băng rôn chào mừng tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025!”; đồng thời, tùy điều kiện cụ thể của đơn vị có thể bố trí các cụm cờ, pano, áp phích chào mừng.
Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 02/9/2020 đến hết tháng 9/2020.
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Văn Thị Ngọc Thắm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0