image banner
Tóm tắt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014

 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
                                     *                              Cần Thơ, ngày 14  tháng 11  năm 2013
                                 
 
                               TÓM TẮT CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2014
                                                                        ---------
  
1. Thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ chính trị năm 2014, phấn đấu có từ 90% doanh nghiệp trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.
2. Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, phấn đấu 100% đảng viên và 85% đoàn viên, hội viên, quần chúng lao động được học tập đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
3. Phấn đấu kết nạp đạt 260 đảng viên mới (trong đó có 03 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân); phấn đấu có trên 90% đảng viên đạt mức 2; phấn đấu có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.
4. Thực hiện tốt chương trình giám sát, kiểm tra đạt từ 65% trở lên đơn vị trực thuộc.
5. Tăng cường sự lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể, phấn có từ 80 – 85% đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; phấn đấu có 85% cơ sở đoàn đạt vững mạnh; phấn đấu có 95% hội cựu chiến binh cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

BTGĐUK