image banner
Đảng Ủy khối doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho Đảng viên trong doanh nghiệp

Hình 1: Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022

Ngày 26/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

         Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Ngày 26/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

         Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 26 đến ngày 29/7/2022), có 69 học viên là cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được bồi dưỡng các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đảng viên cũng được bồi dưỡng các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật gồm Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

         Qua đợt bồi dưỡng lần này, cơ bản các học viên đã hiểu và nắm chắc những nội dung về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP - AN; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch… Đây là những kiến thức hết sức cần thiết để các đồng chí  vận dụng vào trong quá trình công tác.

Tin: Thu Bình

Ảnh: Lê Phol